Rămâi conectat

Administrație

CJSU Alba impune restricții stricte în Aiud și localitățile învecinate, care se aproprie de CARANTINĂ

Publicat

în

CJSU Alba a hotărât în ședința de astăzi, 24 martie 2021, ca în Municipiul Aiud să intre în vigoare o serie de restricții temporare, ca și măsură de prevenire a răspândirii SARS-COV-2.

Având în vedere situația epidemiologică din municipiul Aiud generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 5,99 la 1000 de locuitori, în municipiul Aiud riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare;

În conformitate cu prevederile:

 • 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) și f) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic;
 • 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, completată prin Legea nr. 20 din 17 martie 2020;
 • 3 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • 3 alin. (4) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor pentru situații de urgență.

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând analiza de risc, zonă de focar municipiul Aiud, nr. 3367 la data de 22 martie 2021 a Direcției de Sănătate Publică Alba;

Luând în considerare Avizul emis de Institutului Național de Sănătate Publică cu nr. 588/22.03.2021 pentru municipiul Aiud;

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 24.03.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Propunem instituirea unor restricții temporare, în intervalul luni – vineri între orele 18:00 – 22:00, iar sâmbăta și duminica între orele 05:00 – 22:00, pe o perioadă de 14 zile, la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Aiud și localităților aparținătoare Aiudul de Sus, Gâmbaș, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovița, Sâncrai și Țifra, județul Alba, începând cu data de 25.03.2021 ora 18:00, până în data de 08.04.2021 ora 05:00, sens în care se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului comandantului acțiunii.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1 este  delimitat  de următoarele coordonate geografice:

– 46.247108, 23.687307    DN1/E81 Aiud-Teiuș;
– 46.297560, 23.621277    Gârbova de Sus
– 46.332759, 23.631704    DJ107I Măgina – Râmeț;
– 46.343984, 23.656213    Intersecție str. Principală Măgina cu DJ107M Aiud – Livezile;
– 46.328581, 23.677064    DJ107M Aiud – Livezile;
– 46.313514, 23.782634    DJ107E Ciumbrud – Băgău;
– 46.342139, 23.746113    Păgida;
– 46.353452, 23.721439    Gâmbaș;
– 46.326146, 23.714366    DN1/E81 Spălătorie auto;
– 46.285736, 23.738462    DJ142L Sâncrai-Rădești.

(3) În localitățile și intervalele orare menționate la alin.1, propunem următoarele măsuri:

 1. este strict interzisă intrarea / ieșirea din localitățile menționate, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere;
 2. circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexă), legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator;
 1. identificarea persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în localitățile menționate la art. 1 alin. (1) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de Declarație pe proprie răspundere (Anexă), legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;
 3. este permisă intrarea / ieșirea pentru:
 4. transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitățile menționate la alin. (1), precum și aprovizionarea populației;
 5. persoanele care nu locuiesc în localitățile menționate la alin. (1), dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 6. persoanele care locuiesc în localitățile menționate la alin. (1) și desfășoară activitatea profesională în afara localităților menționate la alin. (1);
 7. persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 8. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 9. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 10. urgențe medicale;
 11. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 12. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 13. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
 14. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
 15. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura olografă a declarantului. Declarația poate fi prezentată în format letric (suport hârtie) sau pe un dispozitiv electronic;
 16. se permite tranzitarea unității administrativ teritoriale de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă staționarea în localitate;
 17. se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul  45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 18. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane;
 19. se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 20. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială menționată la art. 1 alin. (1) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, a Poliției locale, efective din cadrul DSP, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau alți funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale;
 1. se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare, în intervalul luni – vineri între orele 06:00 – 20:00, iar sâmbăta și duminica între orele 06:00 – 16:00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop;
 2. se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică respectiv protecție sanitară;
 3. în cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare respectiv protecție sanitară;
 4. operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite prin prezenta hotărâre inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior;
 5. operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează localitățile menționate la alin. 1, vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.
 • Propunem ca în intervalul luni – vineri între orele 18:00 – 22:00, iar sâmbăta și duminica între orele 05:00 – 22:00, să se interzică circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 5. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 6. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 7. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 8. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 9. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 10. eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 11. participare la programe sau proceduri în centrele de tratament, inclusiv pentru vaccinare împotriva COVID-19;
 12. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 13. alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, evenimente de stare civilă;
 • Propunem ca zilnic în intervalul orar 22:00 – 05:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să fie permisă numai pentru motivele prevăzute la alin. (4), lit. a), c), d);
 • la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Aiud și localităților aparținătoare menționate la alin. 1, propunem interzicerea următoarelor activități:
 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;
 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991;
 6. organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
 7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri.

Art. 2 Propunem ca Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba să evalueze oportunitatea și să prioritizeze testarea persoanelor de pe raza unității administrativ-teritoriale Municipiul Aiud și localităților aparținătoare menționate la art. 1, alin. (1) și să  transmită solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică / Ministerul Sănătății.

ART. 3 Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Alba pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a restricțiilor temporare, pentru unitatea administrativ teritorială prevăzută la art. 1 alin. (1).

ART. 4 Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

ART. 5 Prezenta Hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Administrație

Municipiul Aiud, singurul din județ care nu reușește să adune din venituri proprii destui bani la bugetul local

Publicat

în

Că situația economică a municipiului Aiud nu este una roz nu mai este o noutate pentru nimeni. Speranțele se pun acum în terminarea lotului 2 al autostrăzii Sebeș – Turda care să devină un factor de atracție, un argument pentru atragerea investitorilor.

Sigur că nu acesta este singurul motiv pentru care o firmă alege unde să investească, dar atârnă greu. Mai trebuie să ai oameni care să dorească să muncească și care să aibă calificare ori măcar dorința de a se califica, mai trebuie să ai condiții bune de locuire, de petrecere a timpului liber, o administrație dornică să creeze avantaje, atât cât poate pentru investitori…

La Aiud există astea, dovadă că la sfârșitul săptămânii trecute o firmă a „testat piața forței de muncă” aiudene ca parte a activităților depuse pentru luarea decizie de investire sau nu. Sperăm că vor mai veni și alții, depinde și de aiudeni chestia asta, cum am arătat, care să ajute administrația din Aiud să beneficieze de un buget mai consistent și care să se vadă în creșterea confortului urban.

Deocamdată, municipiul Aiud este singurul dintre cele patru municipii ale județului Alba care nu reușește să strângă din venituri proprii plafonul minim al bugetului local, având nevoie de alocare suplimentară din impozitul pe venit, prin acea celebră formulă de echilibrare a bugetelor locale. Toate datele la care voi face referire sunt pentru primele cinci luni ale anilor 2019, 2020, 2021. Astfel în 2019, municipiul Aiud și-a realizat plafonul minim din veniturile proprii, în anul 2020 a primit 934.720 de lei, iar anul acesta 1.104.248 lei. Celelalte trei municipii Alba Iulia, Blaj și Sebeș nu au primit nimic pe perioada respectivă în niciunl dintre cei trei ani.

Pentru că am amintit toate cele 4 municipii care sunt motoarele economiei județului, merită să vedem cum a evoluat bugetul local pentru fiecare în pandemie. Astfel:

• municipiul Alba Iulia încasa la bugetul local în primele cinci luni ale anului 2019 (prepandemic) din impozitul pe venit 33.249.888 de lei, iar în aceeași perioadă a anului 2021 – 51.777.563 lei, adică o diferență pozitivă de 155,72%,

• municipiul Aiud avea în primele cinci luni ale lui 2019 – 4.643.806 lei, iar în primele cinci luni 2021 – 8.749.204 lei, o creștere de 188,4% dar cu mențiunea că primise peste un milion de lei suplimentar cum am amintit mai sus;

• municipiul Blaj încasa în primele cinci luni 2019 – 7.637.742 lei, iar în primele cinci luni 2021 – 11.177.796 lei, o creștere de 146,34%,

• municipiul Sebeș încasa la bugetul local în primele cinci luni ale lui 2019 din impozitul pe venit 10.287.473 lei, iar în primele cinci luni din 2021 – 16.990.944 lei.

Vedem că bugetele locale au crescut și nu cu puțin. Ce fac primăpriile cu acești bani? Păi administrează localitatea, unii mai bine, alții mai rău. La Alba Iulia, de exemplu, deși stă administrația pe un purcoi de bani față de 2019, confortul urban a scăzut. De la scoaterea unor curse ale transportului în comun, la mărirea intervalului dintre cele rămase, de fac bieții oameni saună și nici nu se poate păstra regula distanțării (iar numărul infectărilor a început să crească), trecând prin spațiile verzi neîngrijite ori neridicarea gunoiului și nespălarea străzilor, dezinsecție lipsă, șantiere de investiții mai pe sponci… lista poate continua, nu știm pe ce se duc banii în plus la bugetul local!

Citește mai mult

Administrație

Crucea Roșie Română a încheiat un parteneriat cu Municipiul Aiud valabil până în 2025

Publicat

în

În anul 2016 au fost puse bazele parteneriatului strategic dintre Municipiul Aiud și Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Alba.

Datorită acestui parteneriat Crucea Roșie a venit mereu în sprijinul comunității aiudene atunci când a fost nevoie, fie că vorbim despre ajutoare de urgență acordate persoanelor afectate de inundații, de corturi de prim ajutor amplasate în Aiud, de buna organizare a campaniei de vaccinare sau de acțiuni de interes social și umanitar.

Pe lângă acțiunile menționate anterior, Crucea Roșie va mai organiza:

– Cursuri de specializare/perfecționare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
– Cursuri de prim ajutor pentru cel puțin 200 de persoane pe an;
– Asistență medicală la evenimente locale (culturale, sportive, etc.);
– Derularea programului „Banca de alimente”, respectiv distribuirea a cel puțin 50 de pachete/an;
– Asigurarea ajutoarelor de primă necesitate pentru victimele incendiilor și dezastrelor naturale: corturi, saci de dormit, pături, saltele, paturi, veselă, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, alimente, etc;
– Asigurarea unui număr de 10 voluntari pregătiți pentru intervenția în caz de dezastre;
– Acțiuni de educație pentru sănătate.

Prelungirea acordului de parteneriat va fi supus dezbaterii și votului consilierilor locali în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Aiud din data de 22 iulie 2021.

Citește mai mult

Administrație

Joi, 22 iulie 2021, ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Aiud. Vezi proiectul ordinii de zi

Publicat

în

Joi, 22 iulie 2021, începând cu ora 14:00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud, ce se va desfășura în sistem la distanță, prin mijloace electronice – aplicația Zoom Cloud Meetings, fără prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Spitalului Municipal Aiud cumulat la 30.06.2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Centrului Multicultural ”Liviu Rebreanu” – Direcție de Cultură Aiud cumulat la 30.06.2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și II ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud cumulat la 30.06.2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 30.06.2021 pentru Municipiul Aiud. Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Spitalului Municipal Aiud pentru anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud pentru anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I , II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 199 din 17 decembrie 2020, în concordanță cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 846/24.06.2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat administrativ în Aiud, str. Spitalului, nr.2, jud. Alba, identificat în CF nr.85159 Aiud, aflat în patrimoniul public al Municipiului Aiud în favoarea Spitalului Municipal Aiud (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. și ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

10. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizației taxi nr. 032/05.07.2020 de la DÎRLEA LUCIAN ALIN P.F.A. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

11. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizației de transport nr. 067/22.01.2020 și autorizației taxi nr. 004/07.05.2020 de la IGNAT VIOREL DAN P.F.A. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

12. Proiect de hotărâre privind însușirea “Raportului de evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, cu suprafața de 13 mp, situat în Aiud, str. Transilvaniei, nr. FN, înscris în CF nr. 92389 Aiud, nr. cad./nr. top. 92389 și vânzarea acestuia către d-l Sabău Marcel Marius, concesionarul terenului și proprietarul construcției edificate pe acesta. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

13. Proiect de hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat – Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor nerambursabile alocate din bugetul local al Municipiului Aiud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al municipiului Aiud a unui „Consilier responsabil cu afacerile UE”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 311/23.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentație tehnice si a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul de investiții „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr.I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

19. Proiect de hotărâre privind corectarea Anexelor nr. 1 – 3 din HCL nr. 112 din 20 mai 2021, prin care se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud – Direcție Municipală de Cultură. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și II ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Aiud și Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Alba. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

21. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de identificare, parcelare, radierea și înscrierea unor mențiuni și intabulare în cartea funciară, în domeniul privat al Municipiului Aiud a imobilului, teren, situat în Aiud, str. Ștefan cel Mare, nr. FN, jud. Alba. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

22. Nota de constatare întocmită la data de 01.07.2021 cu ocazia efectuării activității de verificare și îndrumare a activității autorităților administrației publice locale ale municipiului Aiud, de către consilier juridic Albu Mihaela Maria, la sediul Primăriei municipiului Aiud, comunicată prin Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 9262/1/G/SJ/II C 1/G/SJ/2021 din 05.07.2021, înregistrată la Registratura Municipiului Aiud sub. nr. 20720/09.07.2021.

23. Raport nr. 19951/02.07.2021 privind soluționarea petițiilor pe semestrul I al anului 2021

24. Raport nr. 20761 din 12.07.2021 privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul I al anului 2021

25. Raport nr. 20757 din 12.07.2021 privind activitatea asistenţilor personali în semestrul I 2021

26. Raport de activitate pentru anul 2020 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Alba înregistrat la Registratura generală a Primăriei Municipiului Aiud sub. nr. 20322 din 07.07.2021.

Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Politică

Știrea ta

Societate

Sport

Economie

Din Județ

Articole Similare

aiudinfo, stiri aiud, informatii aiud